Ons geloof

Ons grootste doel van Army of God is dat mensen Jezus Christus leren kennen. Hieronder in het kort wat dit betekent.

1. God HOUDT van je en Hij heeft een wonderbaar plan voor je leven!

Gods liefde

"Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Johannes 3:16

Gods plan

"Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Chrisus" Johannes 17:3

Hoe komt het dat de meeste mensen God niet op die manier kennen?

2.  De mens is zondig en heeft daarom het contact met God verloren. De mens kan God niet kennen en Zijn liefde niet ervaren.

De mens is zondig

"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God" (Romeinen 3:23).

De mensen werden als vrienden van God geschapen. Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van hem zijn. Er is een kloof ontstaan tussen God en mens. Wat de mens ook probeert, hij kan deze kloof niet zelf overbruggen.

De mens is gescheiden van God

"Het loon van de zonde is de (geestelijke) dood." (Romeinen 6:23)

God is heilig en de mens is zondig, door zijn opstandigheid. Door de zonde van de mens is er een grote kloof tussen God en de mens gekomen. De mens probeert nu op verschillende manieren die kloof te overbruggen. Zo denkt de mens door een goed leven te leiden, door een godsdienstig leven te leiden, door veel goede werken te doen door één of ander filosofie aan te hangen deze kloof te kunnen overbruggen. Maar dit lukt niet.


De derde waarheid toont aan dat er slechts één mogelijkheid is om die kloof te overbruggen.

3. Jezus Christus is Gods enige oplossing voor de zonde van de mens. Door Jezus kan de mens Gods liefde en Zijn plan voor de mens leren kennen.

Jezus stierf plaatsvervangend

"Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." (Romeinen 5:8).

Jezus stond op uit de dood

"Christus is voor onze zonden gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk." (1 Korintiers 15:3-6).

Jezus is de enige weg tot God

"Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6).

Deze afbeelding toont aan dat God de kloof heeft overbrugt door Zijn Zoon Jezus Christus op aarde te sturen en Hem plaatsvervangend te laten sterven aan het kruis voor de zonde van de mens.

Het is niet voldoende deze drie waarheden te kennen...

4. We moeten iedereen persoonlijk aanvaarden dat Jezus Christus de Redder en Heer is. Pas dan kunnen we Gods liefde leren kennen en kunnen we te weten komen wat Gods plan voor ons leven is.

We moeten Jezus Christus aanvaarden

"Wie Hem wel ontvingen en zijn Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden." (Johannes 1:12)

We aanvaarden Jezus Christus door geloof

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf;
het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
" (Efeziers 2:8-9).

Als we Jezus Christus aanvaarden, worden we wederom geboren (geestelijke geboorte = lees Johannes 3:1-8.)

We aanvaarden Jezus als we Hem persoonlijk uitnodigen.
(Jezus zegt): "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand nu mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen." (Openbaring 3:20).

Christus aanvaarden houdt in, dat ik me tot God keer en mijn leven in ZIJN goede hand leg. Vanaf dit moment is Jezus Christus de Heer van mijn leven. Hij krijgt de belangrijkste rol in mijn leven. Het draait niet meer alles om mijn eigen 'IK', maar Christus is tot het centrum van mijn leven geworden.

De twee volgende cirkels stellen twee manieren van leven voor:

U kunt Christus in uw leven toelaten door een gebed van oprechte overgave. Bidden is spreken met God!

God kent uw hart. Het gaat er niet om wat u in uw gebed precies zegt, maar veel meer aan de houding van uw hart.
U zou bijvoorbeeld het volgende gebed kunnen bidden:

Jezus, ik wil U graag persoonlijk leren kennen.
Dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis stierf.
Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Verlosser en Heer.
Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft en mij eeuwig leven geeft.
Wilt u regeren op de troon van mijn leven?
Verander mij zo dat ik word zoals U het graag wilt.

Drukt dit gebed het verlangen uit dat in je hart is? Als dit zo is, dan wil ik U uitnodigen om dit gebed te bidden. En dan zal Christus in u leven komen, zoals Hij dit in Zijn Woord heeft beloofd.

En hoe verder dan?

U kunt er zeker van zijn dat Christus in uw leven is gekomen!

Hebt u Christus gevraagd in uw leven te komen? Als wij Openbaring 3:20 lezen wat is dan Zijn belofte? Hij beloofde in uw leven te komen. Zou Hij u misleiden? Op grond van de betrouwbaarheid van Zijn Woord kunt u zeker zijn dat God uw gebed heeft beantwoord.

De Bijbel belooft eeuwig leven aan allen die Christus aanvaarden
“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik U geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt” (1 Johannes 5:11-13).

Dank God vaak dat Christus in uw leven is gekomen en dat Hij u nooit meer zal verlaten. (Hebreeën 13:5). U kunt er zeker van zijn dat Christus nu in u woont en dat u eeuwig leven hebt vanaf het moment dat u Hem uitnodigde in uw leven te komen. Op grond van Zijn belofte staat dat vast!

Belangrijk om niet te vergeten…
Ga niet af op uw gevoel!
Wij moeten het niet hebben van ons gevoel maar van Gods beloften. Een christen leeft uit geloof (vertrouwen) in de betrouwbaarheid van God Zelf en van Zijn Woord.
De treinillustratie laat het verband zien tussen het feit (God en Zijn Woord), geloof (ons vertrouwen op God en Zijn Woord) en ons gevoel (volgend op geloof en gehoorzaamheid). Lees ook Johannes 14:21.

Het treintje rijdt met of zonder de gevoelswagon. Maar het is zinloos te proberen het treintje door de gevoelswagon te laten trekken. Zo moeten wij als christen niet afgaan op ons gevoel of emoties, maar ons vertrouwen stellen in de betrouwbaarheid van God en de beloften van Zijn Woord.

Nu u Christus hebt aanvaard

Door aanvaarding van Christus gebeurden er verschillende dingen in uw leven:

 1. Christus kwam in uw leven (Openbaring 3:20, Kolossenzen 1:27)
 2. Uw zonden werden vergeven (Kolossenzen 1:14)
 3. U werd een kind van God (Johannes 1:12)
 4. U ontving eeuwig leven (Johannes 5:24)
 5. Het grote avontuur waarvoor God u geschapen heeft, is voor u begonnen (Johannes 10:10)

Onderstaand geven wij u suggesties voor uw geestelijke groei.
Die groei is het resultaat van ons vertrouwen in Jezus Christus. Leer Hem te vertrouwen voor de kleinste details van uw leven.

 1. Bid elke dag tot God (Johannes 15:7).
 2. Lees iedere dag in de Bijbel (Handelingen 17:11). Begin met het Evangelie van Johannes.
 3. Doe wat God van je vraagt (Johannes 14:21).
 4. Wees een getuige van Christus in woord en daad (Mattheüs 4:19, Johannes 15:8).
 5. Vertrouw God elk detail van uw leven toe (1 Petrus 5:7).

Het belang van een goede kerk

Gods Woord zegt ons dat wij “onze eigen bijeenkomsten niet moeten verzuimen” (Hebreeën 10:25). Houtblokken branden alleen maar goed als ze bij elkaar liggen. Wordt een blok apart gelegd, dan dooft het vuur. Zo is het ook in de relatie met andere christenen. Wij hebben elkaar nodig. Zoek contact met anderen die Christus als hun persoonlijke Verlosser kennen.

Wij van Army of God zijn christenen die naar de EMSI gemeente gaan. Het is een Chinese kerk, maar ook niet-chinezen zijn welkom!

Dit stukje evangelie in het kort komt van de volgende website

Leer onze leden kennen! Klik op de random afbeelding hieronder, of ga naar de teams-pagina


 • 14 november
  Zaalvoetbal Ridderkerk
 • 28 november
  Zaalvoetbal Ridderkerk
 • 19 december
  Zaalvoetbal Ridderkerk
uitgebreide agenda